Obchodní podmínky

Obchodní společnost TM Distribution s.r.o. (dále také jen „Prodávající“) provozuje na adrese www.mydrinks.cz internetový obchod. Níže uvedené obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) se vztahují na smluvní vztahy, které vznikají při objednávání a prodeji zboží v Internetovém obchodě. Veškeré alkoholické nápoje z nabídky internetového obchodu alkohol.cz jsou určeny výhradně osobám starším 18-ti let. Návštěvník, který tohoto věku nedosáhl, je oprávněn nakupovat pouze položky neobsahující alkohol. Zobrazené fotografie produktů jsou pouze ilustrativní, pro detailní informaci o edici či dárkovém balení nás před nákupem kontaktujte.

 

1.         Identifikace Prodávajícího:

 

obchodní firma:           TM Distribution s.r.o.

sídlo:                          Lišnice 9, 434 01, Lišnice

IČ:                              227 97 611

DIČ:                            CZ 227 97 611

 

 

2.         Kontaktní údaje:

 

a)         adresa pro doručování pošty, osobní odběry zboží a zasílání případných reklamací zboží:

            TM Distribution s.r.o.

             Lišnice 9, Lišnice         

             434 01 Most

b)         e-mailová adresa:                [email protected]

c)         telefon:                               +420 775 551 751

 

3.         Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek se rozumí pod pojmem:

a)         Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

b)         Jiný kupující – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nemá postavení spotřebitele.

c)         občanský zákoník – z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

d)         obchodní zákoník – z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

e)         Kupující – Spotřebitel a/nebo Jiný Kupující.

 

4.         Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva se Spotřebitelem i s Jiným kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího společností TM Distribution s.r.o.

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky.

 

5.       Registrace uživatele internetového obchodu

 

Registrací uživatele internetového obchodu alkohol.cz uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas se zasíláním marketingových sdělení prostřednictvím elektronické pošty.

 

6.         Kupní smlouva uzavíraná se Spotřebitelem

Kupní smlouva uzavíraná mezi společností TM Distribution s.r.o a Spotřebitelem podléhá režimu vymezenému v občanském zákoníku.

 

S ohledem na úpravu obsaženou v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má Spotřebitel v případě, kdy smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, právo od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

K tomu, aby bylo odstoupení Spotřebitele od smlouvy účinné, musí být ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku nejpozději poslední den uvedené zákonné lhůty doručeno společnosti TM Distribution s.r.o.

Spotřebitel je povinen zásilky společnosti TM Distribution s.r.o. vracet zpět osobně nebo formou zásilek bez dobírky; zásilky s dobírkou není společnost TM Distribution s.r.o. povinna přijmout.

 

V případě, kdy Spotřebitel využije svého práva odstoupit v zákonem stanovené lhůtě od sjednané smlouvy, je povinen vrátit společnosti TM Distribution s.r.o. předmětné zboží a to zpravidla v originálním a nepoškozeném balení.

 

V případě, kdy Spotřebitel odstoupí v zákonem stanovené lhůtě, má společnost TM Distribution s.r.o. právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Spotřebitel nemá právo odstoupit od sjednané smlouvy v případě, kdy:

-           smlouva, která byla uzavřena, je smlouvou na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti TM Distribution s.r.o.;

-           zboží má být nebo bylo upraveno dle přání Spotřebitele;

-           předmětné zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

-           v případě audio a video nahrávek, nebo počítačových programů Spotřebitel porušil jejich originální balení.

 

V případě, kdy Spotřebitel řádně a včas odstoupí od sjednané smlouvy, má právo na vrácení zaplacené kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Náklady na dopravu zboží ke Spotřebiteli a od Spotřebitele nejsou součástí kupní ceny, leda by mezi stranami bylo výslovně sjednáno jinak.

Výběr dopravce, který zboží doručí Spotřebiteli, je na společnosti TM Distribution s.r.o..

 

Odstoupení od příslušné smlouvy, stejně jako vracené zboží musí být společnosti TM Distribution s.r.o. doručeno na adresu dle bodu 2 písm. a) Podmínek.

 

7.         Kupní smlouva uzavíraná s Jiným kupujícím

Kupní smlouva uzavíraná mezi společností TM Distribution s.r.o. a Jiným kupujícím podléhá režimu vymezenému v obchodním zákoníku.

 

Náklady na dopravu zboží ke Spotřebiteli a od Spotřebitele nejsou součástí kupní ceny, leda by mezi stranami bylo výslovně sjednáno jinak.

Výběr dopravce, který zboží doručí Spotřebiteli, je na společnosti TM Distribution s.r.o..

 

8.         Zrušení uzavřené kupní smlouvy, právo na změnu ceny

a)         Kupující je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit a odstoupit od ní v případě, kdy:

(i)         společnost TM Distribution s.r.o. nedodá Kupujícímu zboží nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od data objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(ii)       se výrazným způsobem změnila cena zboží v neprospěch kupujícího.

 

b)         Prodávající je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit a odstoupit od ní v případě, kdy:

(i)        se zboží již nevyrábí nebo nedodává;

(ii)       se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží;

(iii)       vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

 

c)                Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

Výše uvedenými ustanoveními Podmínek není dotčeno právo Kupujícího, ani právo společnosti TM Distribution s.r.o. odstoupit od sjednané smlouvy v případě, kdy toto právo vyplývá ze zákona nebo z ujednání mezi smluvními stranami.

 

9.         Poplatky za zpracování elektronického odpadu a autorské poplatky, spotřební daň

 

Veškeré ceny internetového obchodu na adrese www.mydrinks.cz  jsou ceny konečné, obsahující veškeré zákonné poplatky související se zněním zákonů 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 7/2005 Sb., vyhlášky č. 488/2006 Sb. a zákona č. 353/2003 Sb.

 

10.         Záruční podmínky

Záruční podmínky v případě smlouvy uzavřené se Spotřebitelem se řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

 

Záruční podmínky v případě smlouvy uzavřené s Jiným kupujícím se řídí úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.

 

11.       Ochrana osobních údajů


Zasílání newsletteru

Veškeré emailové adresy pro zasílání newsletteru získáváme pouze z našeho webu, externích zdrojů nevyužíváme. Newslettery zasíláme pouze návštěvníkům, kteří nám k tomu dali svůj souhlas a to buď v košíku při nákupu, v sekci "Přihlášení a registrace", nebo přihlášením se k odběru newsletteru v zápatí e-shopu. Odhlásit z newsletteru se může každý odběratel přímo v obdrženém emailu s newsletterem.

Kontaktům získaným před 25. květnem 2018 jsme zaslali email s žádostí o to, abychom i nadále mohli využívat jejich email k zasílání newsletteru. Všechny kontakty, které nám tento souhlas nevyslovily, jsme z naší newsletterové databáze odstranili. K zasílání emailů využíváme služeb společnosti Mailchimp.

Objednávková data poskytovaná třetím stranám

Osobní data získaná z obdržených objednávek jako společnost využíváme pouze za účelem dopravení objednávky na zvolenou adresu a pro účetní evidenci. Osobní data získaná ze zákaznických registrací na e-shopu využíváme až ve chvíli, kdy takto registrovaný zákazník provede objednávku, a to opět za účelem dopravení objednávky na zvolenou adresu a pro účetní evidenci. 

Po dokončení objednávky poskytujeme data těmto třetím stranám:

-  Společnosti Heureka.cz za účelem získání zákaznických hodnocení.
-  Společnosti Google za účelem vyhodnocení efektivity marketingových kampaní.
-  Společnosti Seznam.cz za účelem vyhodnocení efektivity marketingových kampaní.
-  Dopravcům za účelem dopravy objednávky na zvolenou adresu. Detailní přehled o dopravcích naleznete zde.


Možnost zažádat o vymazání osobních dat

Každý zákazník má právo zažádat nás o vymazání jeho osobních dat, tato žádost však nemůže znemožnit doručení objednávky (v tomto případě by žádost měla de facto povahu žádosti o zrušení objednávky).

Detailní přehled o GDPR popisujeme na této stránce, která je rovněž součástí našich obchodních podmínek.

 

 

12.        Mimosoudní řešení sporů

Jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu [email protected] Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

 

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu [email protected]

 

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

13.        Jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji?Odesláním objednávky kupující souhlasí s uchováváním údajů o své osobě, tj. jménem, adresou, telefonem a emailem. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu, případně pro zasílání obchodních sdělení s novinkami od prodávajícího. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to emailovou zprávou na [email protected]

 

14.       Rozhodný právní řád

Veškeré kupní smlouvy, stejně jako veškeré právní vztahy s těmito smlouvami související nebo z nich vyplývající se řídí úpravou obsaženou v platném právním řádu České republiky.

 

 

V Mostě, dne 1.1. 2013

 

                                                                                  TM Distribution s.r.o.

                                                                                  Tomáš Čmolík, jednatel

 

Reklamační řád

 

 Zjednodušená verze pro neprávníky

Pokud si objednáte na Mydrinks.cz nějaký produkt či službu, má se za to, že touto objednávkou souhlasíte s reklamačním a obchodním řádem na stránkách Mydrinks.cz 

 Při každé reklamaci je potřeba být v kontaktu s reklamační podporou, aby se zajistil hladký průběh reklamace a nedošlo tím, k prodlužování reklamační lhůty.

 

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího TM Distribution s.r.o.  IČ 22797611, DIČ CZ22797611, se sídlem Lišnice 9, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn. C 31982 (dále jen „prodávající“ či „Mydrinks“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Mydrinks.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Mydrinks potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám postačí účtenka nebo číslo objednávky.

Záruka běží ode dne převzetí zboží po dobu stanovenou na účtence.

V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka.

Pokud zakoupíte produkt ve stavu nový, je záruka 2 roky (výjimkou je kupující podnikatel).

Pokud zakoupíte produkt ve stavu zánovní, je záruka 21 měsíců (výjimkou je kupující podnikatel).

Pokud zakoupíte produkt ve stavu použité, je záruka na zboží 12 měsíců.

U zboží které se standardně spotřebovává časem, (kosmetika, jídlo, barvy, atp.) je možné uplatnit vadu do 24 měsíců, pokud však datum spotřeby na produktu, není časově omezeno na kratší dobu. V takovém případě, je možné vadu uplatnit pouze do tohoto data.

Jestliže produkt kupujete na Firmu, nebo na IČO, pak máte možnost uplatnit vadu pouze v rozsahu měsíců, které jsou vyznačeny na faktuře vydané při odebrání zboží, nebo podle dohodnutých podmínek přímo s prodejcem Mydrinks (musí být písemně sepsáno v kupní smlouvě).

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje Mydrinks ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost kupujícího Mydrinks poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Mydrinks v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Mydrinks zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:

• u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;

• u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);

• u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

• věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

• věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky , neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail [email protected] Dále Mydrinks v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Mydrinks možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit  na adrese prodejny prodávajícího Obránců míru 2945/3, 434 01 MOST

 

Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:

Obránců míru, 2945/3 MOST, 434 01

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). 

Dále Mydrinks doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž Mydrinks doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

a. mechanickým poškozením zboží,

b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

 

7. Odmítnutí přijetí do reklamace

A. pro znečištění zboží

Mydrinks má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. 

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady Mydrinks vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení

Mydrinks vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace Mydrinks upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Mydrinks právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Mydrinks či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

VI. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 21. 3. 2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách Mydrinks.cz 

 

Tomáš Čmolík

jednatel

 TM Distribution s.r.o.

Telefon: +420 775 551 751

E-shop: www.mydrinks.cz

Prodejna: Obránců míru 2945/3, 434 01 Most

otevřeno po-pá 9:00 – 17:30