Obchodní společnost TM Distribution s.r.o. (dále také jen „Prodávající“) provozuje na adrese www.mydrinks.cz internetový obchod. Níže uvedené obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) se vztahují na smluvní vztahy, které vznikají při objednávání a prodeji zboží v Internetovém obchodě. Veškeré alkoholické nápoje z nabídky internetového obchodu alkohol.cz jsou určeny výhradně osobám starším 18-ti let. Návštěvník, který tohoto věku nedosáhl, je oprávněn nakupovat pouze položky neobsahující alkohol. Zobrazené fotografie produktů jsou pouze ilustrativní, pro detailní informaci o edici či dárkovém balení nás před nákupem kontaktujte.

 

1.         Identifikace Prodávajícího:

 

obchodní firma:           TM Distribution s.r.o.

sídlo:                          Lišnice 9, 434 01, Lišnice

IČ:                              227 97 611

DIČ:                            CZ 227 97 611

 

 

2.         Kontaktní údaje:

 

a)         adresa pro doručování pošty, osobní odběry zboží a zasílání případných reklamací zboží:

            TM Distribution s.r.o.

             Lišnice 9, Lišnice         

             434 01 Most

b)         e-mailová adresa:                [email protected]

c)         telefon:                               +420 775 551 751

 

3.         Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek se rozumí pod pojmem:

a)         Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

b)         Jiný kupující – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nemá postavení spotřebitele.

c)         občanský zákoník – z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

d)         obchodní zákoník – z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

e)         Kupující – Spotřebitel a/nebo Jiný Kupující.

 

4.         Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva se Spotřebitelem i s Jiným kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího společností TM Distribution s.r.o.

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky.

 

5.       Registrace uživatele internetového obchodu

 

Registrací uživatele internetového obchodu alkohol.cz uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas se zasíláním marketingových sdělení prostřednictvím elektronické pošty.

 

6.         Kupní smlouva uzavíraná se Spotřebitelem

Kupní smlouva uzavíraná mezi společností TM Distribution s.r.o a Spotřebitelem podléhá režimu vymezenému v občanském zákoníku.

 

S ohledem na úpravu obsaženou v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má Spotřebitel v případě, kdy smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, právo od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

K tomu, aby bylo odstoupení Spotřebitele od smlouvy účinné, musí být ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku nejpozději poslední den uvedené zákonné lhůty doručeno společnosti TM Distribution s.r.o.

Spotřebitel je povinen zásilky společnosti TM Distribution s.r.o. vracet zpět osobně nebo formou zásilek bez dobírky; zásilky s dobírkou není společnost TM Distribution s.r.o. povinna přijmout.

 

V případě, kdy Spotřebitel využije svého práva odstoupit v zákonem stanovené lhůtě od sjednané smlouvy, je povinen vrátit společnosti TM Distribution s.r.o. předmětné zboží a to zpravidla v originálním a nepoškozeném balení.

 

V případě, kdy Spotřebitel odstoupí v zákonem stanovené lhůtě, má společnost TM Distribution s.r.o. právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Spotřebitel nemá právo odstoupit od sjednané smlouvy v případě, kdy:

-           smlouva, která byla uzavřena, je smlouvou na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti TM Distribution s.r.o.;

-           zboží má být nebo bylo upraveno dle přání Spotřebitele;

-           předmětné zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

-           v případě audio a video nahrávek, nebo počítačových programů Spotřebitel porušil jejich originální balení.

 

V případě, kdy Spotřebitel řádně a včas odstoupí od sjednané smlouvy, má právo na vrácení zaplacené kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Náklady na dopravu zboží ke Spotřebiteli a od Spotřebitele nejsou součástí kupní ceny, leda by mezi stranami bylo výslovně sjednáno jinak.

Výběr dopravce, který zboží doručí Spotřebiteli, je na společnosti TM Distribution s.r.o..

 

Odstoupení od příslušné smlouvy, stejně jako vracené zboží musí být společnosti TM Distribution s.r.o. doručeno na adresu dle bodu 2 písm. a) Podmínek.

 

7.         Kupní smlouva uzavíraná s Jiným kupujícím

Kupní smlouva uzavíraná mezi společností TM Distribution s.r.o. a Jiným kupujícím podléhá režimu vymezenému v obchodním zákoníku.

 

Náklady na dopravu zboží ke Spotřebiteli a od Spotřebitele nejsou součástí kupní ceny, leda by mezi stranami bylo výslovně sjednáno jinak.

Výběr dopravce, který zboží doručí Spotřebiteli, je na společnosti TM Distribution s.r.o..

 

8.         Zrušení uzavřené kupní smlouvy, právo na změnu ceny

a)         Kupující je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit a odstoupit od ní v případě, kdy:

(i)         společnost TM Distribution s.r.o. nedodá Kupujícímu zboží nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od data objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(ii)       se výrazným způsobem změnila cena zboží v neprospěch kupujícího.

 

b)         Prodávající je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit a odstoupit od ní v případě, kdy:

(i)        se zboží již nevyrábí nebo nedodává;

(ii)       se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží;

(iii)       vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

 

c)                Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

Výše uvedenými ustanoveními Podmínek není dotčeno právo Kupujícího, ani právo společnosti TM Distribution s.r.o. odstoupit od sjednané smlouvy v případě, kdy toto právo vyplývá ze zákona nebo z ujednání mezi smluvními stranami.

 

9.         Poplatky za zpracování elektronického odpadu a autorské poplatky, spotřební daň

 

Veškeré ceny internetového obchodu na adrese www.mydrinks.cz  jsou ceny konečné, obsahující veškeré zákonné poplatky související se zněním zákonů 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 7/2005 Sb., vyhlášky č. 488/2006 Sb. a zákona č. 353/2003 Sb.

 

10.         Záruční podmínky

Záruční podmínky v případě smlouvy uzavřené se Spotřebitelem se řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

 

Záruční podmínky v případě smlouvy uzavřené s Jiným kupujícím se řídí úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.

 

11.       Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyslovuje svůj souhlas s tím, aby společnost TM Distribution s.r.o. zpracovávala a uchovávala údaje o Kupujícím, a to i tehdy, pokud mají charakter osobních údajů, za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv, případně za účelem řádného plnění svých zákonných povinností.

 

 

12.        Mimosoudní řešení sporů

Jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu [email protected] Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

 

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu [email protected]

 

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

13.        Jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji?Odesláním objednávky kupující souhlasí s uchováváním údajů o své osobě, tj. jménem, adresou, telefonem a emailem. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu, případně pro zasílání obchodních sdělení s novinkami od prodávajícího. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to emailovou zprávou na [email protected]

 

14.       Rozhodný právní řád

Veškeré kupní smlouvy, stejně jako veškeré právní vztahy s těmito smlouvami související nebo z nich vyplývající se řídí úpravou obsaženou v platném právním řádu České republiky.

 

 

V Mostě, dne 1.1. 2013

 

                                                                                  TM Distribution s.r.o.

                                                                                  Tomáš Čmolík, jednatel